Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania POMAHAY

Prečítajte si prosím tieto všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania portálu www.pomahay.sk, ktoré obsahujú podstatné informácie týkajúce sa Vašich práv a povinností, vrátane ich obmedzení v niektorých prípadoch.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu www.pomahay.sk sú účinné od 01.05.2019.

Úvodné ustanovenia

Vitajte na portáli www.pomahay.sk – e-shope na ktorom si môžete zakúpiť rôzne suveníry, zberateľské predmety a pamätné predmety patriace známym osobnostiam.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sa týkajú používania portálu www.pomahay.sk a jeho častí, vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), jednotlivými užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť MADWIRE, s. r. o., sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “MADWIRE”, my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť MADWIRE, s. r. o..

Definície pojmov

Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky používania“ sú tieto všeobecné podmienky používania Portálu.

Podmienky ochrany súkromia“ sú podmienky upravujúce Vaše práva a povinnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Ich úplné znenie môžete nájsť TU.

Podmienky používania súborov cookies“ sú podmienky upravujúce používanie súborov cookies na portáli. Ich úplné znenie môžete nájsť TU.

Suvenír” sú suveníry, pamätné predmety, zberateľské predmety a iné hnuteľné veci, ktoré ponúkame na predaj na Portáli.

Užívateľ“ ste Vy, ako osoba používajúca Portál za účelom jeho prehliadania alebo nákupu, a to bez ohľadu či Portál používate ako fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby. Upozorňujeme ale, že niektoré práva pri používaní portálu a objednávaní služieb a tovarov sú vyhradené iba fyzickým osobám používajúcimi Portál v postavení spotrebiteľa.

Užívateľský účet” je Váš účet vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie Užívateľského účtu. Vytvorenie Užívateľského účtu je nevyhnutné k nákupu Suvenírov na Portáli.

Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Predpisy o ochrane spotrebiteľa” sú najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii Užívateľského účtu a pri dokončovaní objednávky Suvenírov, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.

Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, ak Vás k nemu vyzveme a Vy ich potvrdíte,  vyhlasujete nám, že:

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so spoločnosťou MADWIRE uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť so spoločnosťou MADWIRE platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania a následnou objednávkou Suvenírov;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.

Pre používanie Portálu musíte mať najmenej 18 rokov a musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu. V prípade, ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak Vás žiadame aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nemáte právo Portál používať a žiadame Vás aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Nákup Suvenírov

Tento Portál Vám umožňuje uskutočniť nákup Suvenírov od známych osobností. Preto už samotnej povahy veci pôjde vždy o veci použité a nie nové. Vzhľadom na uvedené je potrebné očakávať, že ponúkané Suveníry môžu mať vady alebo môžu byť opotrebované.

Aj keď väčšina z ponúkaných Suvenírov má aj úžitkovú hodnotu, tak je potrebné poznamenať, že ich skutočná hodnota spočíva najmä vo vzťahu, ktorý tieto predmety majú k určitej známej osobe alebo udalosti.

Niektoré zo Suvenírov môžu byť podpísané alebo mať iné označenie svedčiace o ich vzťahu k určitej osobe alebo udalosti a ich vypratím, vyčistením alebo použitím môžu o tento podpis alebo označenie prísť. Berte preto pri užívaní Suvenírov na vedomie, že aj keď je možné s nimi nakladať ako s akoukoľvek inou vecou, tak ich užívaním, čistením alebo praním môžu stratiť podstatnú časť svojej hodnoty.

Napriek tomu, že vlastníkom Suvenírov sú známe osobnosti uvedené v popise pri jednotlivých položkách ponúkaných na predaj sme Dodávateľom Suvenírov My, spoločnosť MADWIRE, s. r. o., sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike.

Uskutočnenie objednávky Suvenírov

Dávame do pozornosti, že vzhľadom na jedinečnosť predávaných Suvenírov je ich množstvo limitované takmer vždy iba na jeden kus. Každý ponúkaný Suvenír preto bude spravidla predaný prvému Užívateľovi, ktorý si ho objedná.

Podmienkou objednania Suvenírov je vytvorenie Užívateľského účtu na Portáli a odsúhlasenie týchto Všeobecných podmienok používania.

Objednávku uskutočníte tak, že po prihlásení sa do Vášho Užívateľského účtu:

 • si zvolíte Suvenír z ponuky Suvenírov na portáli (tovar môžete vyhľadať podľa známej osobnosti, ktorej predmet patrí alebo podľa druhu predmetu o aký máte záujem);
 • po zvolení Suveníru sa Vám zobrazí popis predmetu a jeho cena, ak máte o Suvenír záujem tak ho pridajte do svojho „nákupného košíka“ tým, že zakliknete príslušné tlačidlo na portáli;
 • ak máte záujem kúpiť viac ako jeden Suvenír, tak po pridaní Suveníru do nákupného košíka môžete pokračovať v prehliadaní Suvenírov a pridávať ich vyššie popísaným spôsobom do Vášho „nákupného košíka“;
 • pre dokončenie objednávky je potrebné prejsť do Vášho „nákupného košíka“, čo urobíte zakliknutím príslušného tlačidla na portály (ikona nákupného košíka alebo nápis „prejsť do nákupného košíka“);
 • po tom ako prejdete do nákupného košíka sa Vám zobrazia Suveníry, ktoré ste si zvolili, ich popis a celková cena vrátane DPH, v tomto kroku sa môžete rozhodnúť či chcete časť svojej objednávky upraviť alebo či chcete pristúpiť k uskutočneniu objednávky;
 • pre uskutočnenie objednávky je nutné zakliknúť tlačidla odoslať objednávku s povinnosťou platby alebo inak označeného tlačidla, z ktorého bude zrejmé, že jeho zakliknutím bude objednávka odoslaná a Vy sa zaväzujete za objednaný tovar zaplatiť;
 • objednávka je dokončená jej odoslaním a zaplatením kúpnej ceny.

Objednávka sa stáva pre nás záväznou momentom kedy Vám ju potvrdíme spätným e-mailom alebo inou formou. V prípade, že Vami objednaný suvenír nie je možné dodať z dôvodu jeho vypredania, bude Vám kúpna cena v celom rozsahu vrátená.

Termín dodania Suvenírov sa spravuje podmienkami v časti „Podmienky dodania Suvenírov“ týchto Všeobecných podmienok používania.

Prípadná reklamácia dodaných Suvenírov sa spravuje podmienkami v časti „Reklamácia Suvenírov“ týchto Všeobecných podmienok používania.

Upozorňujeme, že pri objednávaní Suvenírov sa na Vás vzťahujú Predpisy o ochrane spotrebiteľa iba v prípade, ak pri ich objednávaní vystupujete v postavení spotrebiteľa v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Kúpnu cenu môžete uhradiť platobnými tlačidlami (internetbanking) alebo iným spôsobom, ktorý sa rozhodneme na Portál pridať.

Podmienky dodania Suvenírov

Objednané Suveníry Vám dodáme v objednanom množstve a kvalite uvedenej v popise Suveníru.

Dodacia doba je závislá od objednaného množstva Suvenírov, pričom orientačná dodacia lehota môže byť uvedená v objednávkovom formulári.

Doručenie objednaných Suvenírov zabezpečíme prostredníctvom tretej strany (prepravcu), ktorého prepravné podmienky môžete nájsť na príslušnej webstránke prepravcu.

Doručenie Suvenírov je spoplatnené tvz. „poštovným“, ktorého výška Vám bude oznámená v rámci uskutočňovania objednávky.

Cena poštovného sa odvíja od zvoleného spôsobu prepravy, adresy dodania a množstva Suvenírov.

Záväzok dodať Suveníry sa považuje za splnený aj v prípade, ak si Suveníry neprevezmete v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. bezdôvodne odmietne ich prevzatie.

V prípade, že si Suvenír neprevezmete a vráti sa späť, máme právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením Suveníru.

Pri prevzatí zásielky ste povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je Suvenír v stave ako bol uvedený v jeho opise. V prípade viditeľného poškodenia obalu ste oprávnený zásielku neprevziať.

Nezodpovedáme za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky Suvenírov spôsobené doručovateľom alebo nesprávne zadanou adresou v objednávke.

V prípade, že po našom potvrdení Vašej objednávky zistíme, že Vami objednaný Suvenír nie je možné dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredanie alebo stiahnutie z ponuky), alebo ak ho nebude možné dodať v dohodnutej lehote alebo cene ani pri vynaložení všetkého úsilia, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť (aj čiastočne), ak sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. V prípade odstúpenia od zmluvy z našej strany Vám už zaplatená cena za Suvenír bude vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

Reklamácia Suvenírov

Táto časť Všeobecných podmienok používania upravuje Vaše práva a povinnosti pri uplatňovaní nárokov z vád Suvenírov v prípade, že ste spotrebiteľom. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, platia pre Vás podmienky uplatnenia nárokov z vád tovaru podľa Obchodného zákonníka.

Základné podmienky reklamácie

Suveníry predávané na Portáli sú použitými vecami, ktoré nesú známky opotrebenia a môžu mať Vady, tieto budú v popise Suveníru uvedené. Použité Suveníry sú riadne označené a sú oddelené od akýchkoľvek nových vecí, tak aby nedošlo k ich zámene.

Ak sa vyskytne u zakúpených Suvenírov v záručnej dobe vada, máte právo túto vadu reklamovať. Záručná doba na Suveníry, ktoré sú použitými vecami je 12 mesiacov od prevzatia Suveníru Vami ako kupujúcim. Záručná doba na Suveníry, ktoré sú novými vecami je 24 mesiacov od prevzatia Suveníru Vami ako kupujúcim.

Na vady, na ktoré ste boli pred kúpou Suveníru upozornený sa záručná doba nevzťahuje.

Za vadu nemožno považovať zmeny vlastností, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je Suvenír určený, a/alebo  v dôsledku jeho nesprávneho skladovania.

Upozorňujeme, že ak je Suvenír podpísaný alebo inak označený, tak jeho bežným užívaním, čistením alebo praním môže dôjsť k zničeniu podpisu alebo iného označenia. V prípade zmazania podpisu alebo označenia v dôsledku užívania, čistenia alebo prania Suveníru, bude Vaša reklamácia posudzovaná s ohľadom na toto nevhodné použitie.

Reklamácie Suvenírov urobené do 12 mesiacov od ich zakúpenia môžeme odmietnuť len na základe odborného posúdenia a bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak si ako spotrebiteľ uplatníte právo zo zodpovednosti za vady predaného Suveníru riadne a včas, sme povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak celková doba reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Odstrániteľné vady

Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia funkcia a kvalita výrobku, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.

Pri výskyte odstrániteľnej vady máte právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

Namiesto odstránenia vady môžeme vždy Suveníry vymeniť za bezvadné (bezchybné), ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Neodstraniteľné vady

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.

Vzhľadom na jedinečnosť každého Suveníru je jeho nahradenie iným Suvenírom spravidla nemožné.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní máte právo požadovať:

 • výmenu Suveníru za nový a bezchybný (vzhľadom na jedinečnosť každého Suveníru je jeho nahradenie iným Suvenírom spravidla nemožné) alebo
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, však pre ich opätovný výskyt alebo ich väčší počet nemôžete Suvenír riadne užívať.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Pokiaľ chcete Suvenír reklamovať, musíte nás kontaktovať na e-mailovej adrese reklamacie@pomahay.sk, alebo písomne na adrese nášho sídla. Do správy uveďte označenie reklamovaného Suveníru, dôvod reklamácie, zvoľte si spôsob vybavenia reklamácie a priložte kópiu faktúry alebo dokladu o kúpe reklamovaného Suveníru. Informácie o reklamovanom Suveníre môžete uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii TU.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, doručíme Vám potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručíme Vám ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Nakoľko nemáme žiadne kamenné predajne (prevádzky), tak musíte reklamovaný Suvenír zaslať na našu korešpondenčnú adresu:

MADWIRE, s. r. o.

Štefánikova 41 

811 04 Bratislava

Suvenír je vhodné zasielať v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi. V prípade oprávnenej reklamácie máte ako spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave).

Lehota pre uplatnenie reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady musíte uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Suveníru, ktorý je použitou vecou a 24 mesiacov odo dňa prevzatia Suveníru, ktorý je novou vecou.

Hneď ako uplatníte niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na výmenu, ste týmto prejavom vôle viazaný a nemôžete voľbu uplatneného práva meniť.

Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného Suveníru za nový, začne plynúť záručná lehota znovu od jeho prevzatia.

Právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe do 14 dní

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na Suvenír do 14 dní odo dňa prevzatia Suveníru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese MADWIRE, s.r.o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava alebo na e-mailovej adrese: info@pomahay.sk

Za účelom odstúpenia od zmluvy môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol súčasťou potvrdenia Vašej objednávky alebo ho môžete nájsť TU.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Suveníru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Suvenír nám zašlite na adresu – MADWIRE, s.r.o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava – najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie Suveníru znášate Vy.

Máme právo Vám vrátenie platieb za zakúpený Suvenír zadržať do doby kedy nám bude doručený predmetný Suvenír, ktorého sa odstúpenie týka alebo do preukázania jeho odoslania späť na našu adresu.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Suveníru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Alternatívne riešenie sporov 

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme my vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv. Ak na Vašu žiadosť odpovieme my zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Používanie Portálu

Používanie Portálu a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete

 • zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti MADWIRE alebo iným Užívateľom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom spoločnosti MADWIRE alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Takéto pridávanie odkazov ale môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť.

Portál smiete používať len spôsobom, na ktorý sme ho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané.

Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Portálu a obsahu 

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť MADWIRE.

Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona. Súhlasíte, že sme oprávnení v  rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@pomahay.sk.

Podmienky vytvorenia Užívateľského účtu

Portál a väčšinu jeho funkcií môžete používať aj bez založenia Užívateľského účtu, avšak objednávanie Suvenírov je možné len po vytvorení Užívateľského účtu. Vytvorením Užívateľského účtu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.

Užívateľský účet si môžete vytvoriť registráciou účtu na Portáli.

Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský účet, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému účtu.

Vytvorením Užívateľského účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;
 • že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
 • že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského účtu.

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.

Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu.

Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosť MADWIRE, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie sme povinní odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského účtu, a rovnako nie sme po zrušení účtu povinní sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.

Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@pomahay.sk.

Modifikácia Portálu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti MADWIRE.

Zodpovednosť

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.

Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

Za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania, s výnimkou nárokov týkajúcich sa predaja Suvenírov), zodpovedáme len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie ste oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasíte ste oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@pomahay.sk.